Algemene voorwaarden V1.1

               

1. Toepasselijkheid
1.1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten aangeboden, en     overeenkomsten gesloten door Kiestra Securitytechniek.
1.2.      Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is gegeven door Kiestra Securitytechniek.
1.3.      Indien ook u (de klant, koper) naar uw algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de klant niet van toepassing.
1.4.      Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van levering wordt daaronder tevens het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook verstaan.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1      Kiestra Securitytechniek garandeert niet de juistheid van de gegevens vermeld op de website www.kiestra-securitytechniek.nl. De site is bedoeld als aanduiding van goederen en diensten die geleverd kunnen worden. Prijzen en specificaties kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden.
2.2      Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan wanneer Kiestra Securitytechniek  het door de koper volledig ingevuld bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand na bevestiging per e-mail door Kiestra Securitytechniek.
2.3      Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen zijn alleen bindend indien deze door Kiestra Securitytechniek schriftelijk zijn vastgelegd.
2.4      Koper en Kiestra Securitytechniek komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en bestelprocedure is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding.

3. Prijzen
3.1      Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, exclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten en eventuele grensoverschrijdende belastingen. Kiestra Securitytechniek geeft de kosten van de verzending uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper op.
3.2      De wijze van verpakken en verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal worden door Kiestra Securitytechniek bepaald. Verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen, niet door Kiestra Securitytechniek teruggenomen.
3.3      De prijzen van Kiestra Securitytechniek zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren.
3.4      Als op prijslijsten, orderbevestigingen en prijsopgaven van Kiestra Securitytechniek onjuiste prijzen vermeld staan, behoudt Kiestra Securitytechniek zich het recht alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan dan de overeenkomst ontbinden door dit schriftelijk binnen 5 werkdagen kenbaar te maken. Na goedkeuring door Kiestra Securitytechniek kan de klant de eventueel reeds geleverde goederen retour zenden. De kosten komen geheel voor rekening van de klant. Kiestra Securitytechniek behoudt zich het recht voor een re-stocking fee te hanteren van 25% van de aanschafprijs met een minimum van   €10,- exclusief btw.
3.5      Wijzigingen of foutieve vermeldingen in prijzen, omschrijvingen en aanbiedingen zoals die op de site vermeld staan zijn onder voorbehoud en kunnen te allen tijde gewijzigd worden.

4. Betalingen
4.1   Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of via vooruitbetaling, op een door Kiestra Securitytechniek aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Kiestra Securitytechniek aangegeven.

4.2    Indien de koper in gebreke blijft van de tijdige betaling van een factuur, dan is de koper  van rechtswege in verzuim. De koper is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.

De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper

in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4.3   Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De

koper die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

4.4   Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Kiestra Securitytechniek echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de koper worden verhaald. De koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

5. Aflevering en leveringstermijn 

5.1      Producten worden pas na uw vooruitbetaling of betaling op rekening door Kiestra Securitytechniek verzonden aan het door u opgegeven adres in het bestelformulier.
5.2      Kiestra Securitytechniek heeft ten allertijde het recht om de levering van producten en of diensten te weigeren in het geval koper zijn betalingsverplichting van eerdere leveringen niet is nagekomen binnen de maximale betalingstermijn van 30 dagen en er zodoende sprake is van nog openstaande posten.
5.3      De door Kiestra Securitytechniek opgegeven levertijden gelden als nadrukkelijke indicatie, maar zullen nimmer kunnen worden beschouwd als fatale levertermijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Bij (niet) tijdige levering dient Kiestra Securitytechniek derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming.
5.4      De door Kiestra Securitytechniek opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling per e-mail is bevestigd door een van haar daartoe bevoegde medewerkers.
5.5      Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden dan wel op het afhaalpunt worden afgeleverd, gaat het risico over de koper op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden dan wel afgeleverd op het afhaalpunt.
5.6      Verzoekt de koper om de levering van producten op een ander dan gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kan Kiestra Securitytechniek de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
5.7      Zorg dat er op de afgesproken bezorgdag en -tijd iemand thuis is. Indien wij niemand thuis aantreffen is Kiestra Securitytechniek genoodzaakt de kosten van een eventuele tweede levering in rekening te brengen.


6. Eigendomsvoorbehoud
6.1      Het eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over nadat de koper de hieraan verschuldigde kosten volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
6.2      De koper mag de producten niet, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, belasten, verkopen, afleveren of vervreemden.

 

7. Garantie
7.1      Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is op alle door Kiestra Securitytechniek getoonde producten de standaard fabrieksgarantie zoals afgegeven door Kiestra Securitytechniek van toepassing. Dit geldt voor zowel de termijn als de procedure voorwaarden.
7.2      Garantie is van toepassing wanneer een product binnen de geldende garantietermijn niet naar behoren functioneert en deze onder de door de fabrikant geadviseerde omstandigheden is gebruikt . Kiestra Securitytechniek hanteert de garantievoorwaarden en garantieperiode van de fabrikant.Deze garantietermijn is standaard 1 jaar. De garantietermijn gaat in op het moment van aflevering (factuurdatum, afleveringsbon). De garantie houdt in het kosteloos repareren van het defecte product of omruil voor een nieuw product of een gelijkwaardig vervanging, afhankelijk van de garantievoorwaarden van de fabrikant. Indien bij controle blijkt dat het product geen defect vertoont, wordt aan de aanvrager/koper administratie, onderzoeks- en transportkosten berekend a  € 25,- exclusief BTW.

7.3     Deze garantie geldt niet in geval het gebrek te wijten is aan 1. onjuist gebruik 2. beschadiging 3. diefstal 4. nalatigheid 5. slijtage door normaal gebruik.

7.4     Kiestra Securitytechniek behoudt zich het recht alle producten die onder garantie worden aangeboden, vooraf te controleren op schade of andere gebreken. Het recht op garantie vervalt indien de gebreken of schade, geheel of ten dele, het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verkeerde behandeling dan wel anderszins te wijten zijn aan de schuld van de koper zoals slechte verpakking.

7.5     Producten kunnen slechts worden geretourneerd voor risico van de koper/aanvrager en dienen altijd deugdelijk zijn verpakt voor transport. De kosten voor verzending naar Kiestra Securitytechniek zijn voor rekening van de koper/aanvrager. De koper/aanvrager is zelf verantwoordelijk en

aansprakelijk voor schade en of vermissing tijdens transport naar Kiestra Securitytechniek. De verzendkosten van retournering aan koper/aanvrager van het gerepareerde product zijn voor rekening van Kiestra Securitytechniek indien het product binnen de garantietermijn valt.

7.6     Voor het retour sturen van producten welke onder de garantie vallen geldt ook onze RMA procedure als beschreven in artikel 14.

7.7     Defecte producten die tevens zonder kopie van pakbon/factuur worden aangeboden, zullen als vallend buiten garantie in behandeling worden genomen.

7.8     Behoudt de koper de producten, dan geeft de koper daarmee te kennen de producten onherroepelijk en volledig te accepteren. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen van garantie onverminderd van kracht.

8. Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden
8.1      De koper is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door Kiestra Securitytechniek geleverde producten en/of diensten.
8.2      Indien het eigendom van een product nog niet op de koper is overgegaan, zal de koper het betreffende product zorgvuldig en in overeenstemming met eventuele (andere) gebruiksvoorschriften van Kiestra Securitytechniek dan wel haar toeleveranciers behandelen en gebruiken.
8.3      De koper zal Kiestra Securitytechniek direct schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren mocht gaan dan wel beschadigd mocht raken.
8.4      De koper is verplicht de producten bij ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Kiestra Securitytechniek te melden.

9. Intellectueel eigendom
9.1      Alle rechten en intellectueel eigendom op aan de koper ter beschikking gestelde producten en verband houdend met deze website berusten bij Kiestra Securitytechniek dan wel haar toeleveranciers. Onder intellectueel eigendom wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekening- en modelrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooibare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
9.2      De koper mag enig (gedeelte van een) product dat aan hem/haar door Kiestra Securitytechniek ter beschikking is gesteld niet namaken, of anders dan voor privé-gebruik wijzigen of aanpassen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
9.3      De koper mag merken van Kiestra Securitytechniek niet gebruiken anders dan in verband met het product zelf.
9.4      Kiestra Securitytechniek verklaart dat naar haar beste weten geen inbreuk wordt gemaakt op de mondiaal geldende rechten van intellectueel eigendom van derden. Indien een actie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Kiestra Securitytechniek naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van het merk of product voort te zetten.
9.5      De koper stelt Kiestra Securitytechniek direct schriftelijk in kennis van enige aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van producten door Kiestra Securitytechniek inbreuk doet op enig mondiaal geldend intellectueel eigendomsrecht.
9.6      Kiestra Securitytechniek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enig inbreuk als bedoeld in lid 3 en/of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat de koper het product heeft aangepast en/of gewijzigd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kiestra Securitytechniek.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1    Indien Kiestra Securitytechniek aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.2    Indien Kiestra Securitytechniek aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Kiestra Securitytechniek beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.3    De aansprakelijkheid van Kiestra Securitytechniek is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
10.4      Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is Kiestra Securitytechniek nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en/of anderen, tenzij er haarzijds sprake is van opzet of grove schuld. Kiestra Securitytechniek is niet aansprakelijk voor gevolg- en/of bedrijfsschade, directe- en/of indirecte schade, winstderving en/of stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door de koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken en/of door zaken zelf. Dat geldt ook indien deze vorm van schade is ontstaan bij een derde, zoals een afnemer van de opdrachtgever, die de opdrachtgever tot vergoeding van deze schade aanspreekt.
10.5     Kiestra Securitytechniek is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van  observatie, opname-apparatuur , toegangscontrolesystemen, kentekenherkenning, telecommunicatie- infrastructuur en de gebruikte randapparatuur en/of uitval en/of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, storingen verstaan in verband met data liggende voor, storingen in de verbinding met internetproviders, storingen in de gebruikte telecommunicatie verbindingen, volledige bezettingen van lijnen, uitval van elektriciteit, uitval van opnameapparatuur, softwarematig disfunctioneren of uitval, en andere storingen.
10.6      Kiestra Securitytechniek is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
10.7      De koper is gehouden Kiestra Securitytechniek te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen haar mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat betreffende schade en/of kosten voor rekening van de koper komen.
10.8      Kiestra Securitytechniek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar geleverde informatie over de door haar aangeboden producten. Tevens sluit Kiestra Securitytechniek iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden.

11. Overmacht
11.1      Indien Kiestra Securitytechniek door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden deze opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
11.2      Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.
11.3      Onder overmacht wordt door Kiestra Securitytechniek verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd en/of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en/of stagnatie of andere problemen bij de productie door Kiestra Securitytechniek of haar toeleveranciers en/of maatregelen van overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunningen.
11.4      Zowel de koper als Kiestra Securitytechniek zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

 

 

12. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

12.1       Kiestra Securitytechniek is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

- na het sluiten van de overeenkomst Kiestra Securitytechniek ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen;

- de koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- Indien door de vertraging aan de zijde van de koper niet langer van Kiestra Securitytechniek kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Kiestra Securitytechniek gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

12.2      Voorts is Kiestra Securitytechniek bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien

aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Kiestra Securitytechniek kan worden gevergd.

12.3       Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Kiestra Securitytechniek op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Kiestra Securitytechniek de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

12.4      Indien Kiestra Securitytechniek tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

12.5      Indien de ontbinding aan de koper toerekenbaar is, is Kiestra Securitytechniek gerechtigd tot het vorderen van een vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

12.6      Indien de koper zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Kiestra Securitytechniek gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

12.7       Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Kiestra Securitytechniek, zal Kiestra Securitytechniek in overleg met de

koper zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de

koper toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Kiestra Securitytechniek extra kosten met zich

meebrengt, dan worden deze aan de koper in rekening gebracht. De koper is gehouden deze kosten binnen de

daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Kiestra Securitytechniek anders aangeeft.

12.8      In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover

het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de koper, van schuldsanering of een andere

omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Kiestra Securitytechniek vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren,

zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Kiestra Securitytechniek op de koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

12.9       Indien de koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of

gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van

de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de koper in rekening worden gebracht.

 

13. Speciale artikelen.

13.1    Producten die speciaal voor u vervaardigd zijn worden niet retour genomen net als speciaal voor u bestelde artikelen.

 

14. RMA  (Return Material Authorization)

14.1    De RMA procedure dient altijd gevolgd te worden in geval van een retourzending naar Kiestra Securitytechniek. Dit geldt zowel voor producten die in garantie als buiten garantie vallen. Tevens geldt dit voor de zogenaamde commerciele retouren. Hoe u een RMA nummer aanvraagd staat op onze website www.kiestra-securitytechniek.nl onder de link  “RMA”

14.2    Producten retour gestuurd binnen de garantietermijn worden behandeld zoals beschreven in artikel 7. , Garantie.

14.3    Producten retour gestuurd buiten de garantietermijn worden op verzoek van de koper door ons onderzocht en beoordeeld of reparatie nog mogelijk en/of zinvol is. Koper ontvangt dan een prijsopgaaf van ons met betrekking op de kosten van de reparatie of vervanging. Indien geen reparatieopdracht en of vervanging door ons volgt, worden minimaal de administratie, onderzoeks- en transportkosten in rekening gebracht a € 25,- exclusief BTW.

14.4    Commerciele retouren zoals een foutieve bestelling, een dubbele of verkeerde levering, die u niet kunt nagaan bij levering, wordt, indien het aan bepaalde voorwaarden voldoet en indien Kiestra Securitytechniek beslist dat zij tot deze commerciele tegemoetkoming kan overgaan, behandeld als een commerciele RMA. U kunt dan aan Kiestra Securitytechniek vragen deze zending terug te nemen. U plaatst zelf een nieuwe bestelling voor de juiste goederen. Aan commerciele retourzendingen wordt

tevens een RMA nummer toegekend. Dit nummer kunt u aanvragen, binnen 7 werkdagen na

factuurdatum. De te retourneren artikelen dienen binnen 10 werkdagen na afleverdatum weer in bezit te zijn van Kiestra Securitytechniek. Let erop dat u per verschillend artikelnummer een aparte aanvraag indient. Indien de reden van het verzoek tot creditering niet verwijtbaar is aan Kiestra Securitytechniek, worden er restockingskosten in rekening gebracht. De restockingskosten bedragen 25% van de netto inkoopwaarde van het betreffende product, met een minimum van €10,- exclusief. BTW. Indien producten beschadigd zijn zal Kiestra Securitytechniek de laagste van de volgende kosten in rekening brengen op het te crediteren bedrag. De herstelkosten dan wel de waarde van het product.

14.5    Producten die zonder RMA-nummer worden geretourneerd naar Kiestra Securitytechniek worden niet in behandeling genomen.

 

15. Toepasselijk recht
15.1      Op de door Kiestra Securitytechniek gedane offertes en op alle door aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

16. Geschillenbeslechting
16.1      Alle geschillen, van welke aard dan ook, verband houdende met en/of voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en door ons verrichtte leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Bosch, tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Kiestra Securitytechniek is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 60272783

 

Contact

  • 040-2021712

© 2019 Kiestra Securitytechniek